Translate

18. 10. 2014.

OTVORENO PISMO -"NAŠA ROMSKA LISTA-DUŠKO JOVANOVIĆ"

Nebojša Vladisavljević

OTVORENO PISMO - "NAŠA ROMSKA LISTA -DUŠKO JOVANOVIĆ"

Poštovani  Romi i Romkinje !
Pokušaću  svakodnevno  da  analiziram programe lista za izbore N.S.R.N.M. i da ih uporedim sa dosadašnjim njihovim aktivnostima  (ako su radili do sada u državnim institucijama),ako nisu pokušaću u formi intervijua sa nosiocima lista da saznam/o, način kako će realizovati svoje programe,naravno ako ih imaju. Prva listu o kojoj ću pisati je lista je:„Naša romska lista-Duško Jovanović“,nažalost  ta lista nema program (bar ga ja nisam uspeo pronaći na društvenim mrežama niti čuti, bilo gde u javnosti),ali imaju slogane,pa da krenem od slogana !

ZAPOŠLJAVANJE  I  IZRADA  LIČNIH  KARATA

IZRADA LIČNIH KARATA

Šta su vaši rezultati kada su u pitanju pravno nevidljiva  lica ?  Vaši rezultati su NEVIDLJIVI !

„Pravno nevidlјivi“
Izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku  omogućeno je licima koja činjenicu rođenja ne mogu da upišu u matičnu knjigu u upravnom postupku, da to učine u vanparničnom sudskom postupku koji ne sme da traje duže od devedeset dana.
Prijava prebivališta i boravišta i „lična dokumenta“
Zakonom o prijavi prebivališta i boravišta  omogućeno je licima koja ni po kojem drugom Zakonom utvrđenom osnovu ne mogu da prijave prebivalište na terito- riji Srbije, to mogu da učine na adresi centra za socijalni rad.                                                                                                              
Zakonom o ličnoj karti  omogućeno je da se državlјaninu Srbije, koji nema prijavlјeno prebivalište, na osnovu prijave boravišta, izda lična karta sa rokom važenja od dve godine.
Nedoslednosti u vezi sa ostvarivanjem prava na prijavu prebivališta na adresi centra za socijalni rad.                                                                              Postupak prijave prebivališta na adresi centra za socijalni rad lica koja ni po kom drugom osnovu ne mogu prijaviti prebivalište ne sprovodi se dovolјno efikasno.

Hoćemo Rome u institucijama

demant: S,obzirom da ovaj slogan sadrži više segmenata pokušaću da ih razdvojim u tri dela,sa namerom da što tačnije demantujem sve njihove delove! Prvi deo će biti  Romi u institucijama.                                                              Nakon desetak godina  vaše vlasti,samovolje,bahatosti,utrošenih miliona i miliona eura, da se podsetimo da je  iz Evrope je inkasirano 50 miliona eura ,a iz Republike Srbije 20 miliona eura,što je skupa 70 miliona eura. 
Za tu sumu eura uradili ste sledeće kad je u pitanju gore navedeni deo slogana:

ZASTUPLjENOST  PRIPADNIKA  NACIONALNIH  MANјINA  U  POKRAJINSKIM  ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA, SLUŽBAMA, FONDOVIMA  I  POKRAJINSKOJ  DIREKCIJI

Članom 77. Ustava Republike Srbije propisano je da pripadnici nacionalnih manjina imaju, pod istim uslovima kao ostali građani, pravo da učestvuju u upravlјanju javnim poslovima i da stupaju na javne funkcije.                                                                                                       Pri zapošlјavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva i o odgovarajućoj zastuplјenosti pripadnika nacionalnih manjina.                                                                                                        Članom 21. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina 27 propisano je da se, prilikom zapošlјavanja u javnim službama, uklјučujući policiju, vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastuplјenosti i o poznavanju jezika koji se govori na području organa ili službe.                          Polazeći od svoje nadležnosti da prikuplјa informacije o primeni zakona i drugih propisa o pravima nacionalnih manjina, Pokrajinski ombudsman je i ove godine zatražio informaciju o primeni gorenavedenih odredbi od nadležnih pokrajinskih organa.                                                                                                          Informaciju o nacionalnoj strukturi zaposlenih u pokrajinskim organima, organizacijama, službama, direkciji i fondovima za 2013. godinu, dostavila je Služba za upravlјanje.                                                                                    Na osnovu navedenih podataka, može se zaklјučiti da udeo pripadnika pojedinih nacionalnih manjina među zaposlenima u pokrajinskim organima, organizacijama, službama, fondovima i pokrajinskoj direkciji i dalјe ne odgovara udelu tih nacionalnih manjina u ukupnom broju stanovnika na teritoriji AP Vojvodine.                                                                                                    Mada se poslednjih godina beleži pozitivan pomak u strukturi zaposlenih, nacionalne manjine su i dalјe u manjem procentu zastuplјene u pokrajinskim organima, organizacijama, službama, direkcijama i fondovima u odnosu na njihovu zastuplјenost u ukupnom broju stanovništva.                                       Za pohvalu je to što se u slučaju romske nacionalne manjine broj zaposlenih udvostručio u poređenju sa 2012.god.u 2013.godini je bilo zaposleno 3 (tri) pripadnika romske nacionalnosti,a VELIKI REZULTAT  JE u 2013.godine 6 (šest) je bilo pripadnika romske nacionalnost, ŠTO ZNAČI DA SU  ZAPOSLILI  ZA GODINU DANA 3 (tri) pripadnika romske nacionalnost.                   
To je zaista fascinantan rezultat,a dobili si (milione i milione eura),to govori  Duško Jovanović.
• 3 (tri) zaposlena, to je program kako će nas zapošljavati ! zaista jeftina radna mesta ! nemanipulišite više sa javnošću, ne iznostie neistine !

HOĆEMO  VIŠE POSLA  ZA  ROME

demant:Dali ste doneli afirmativne mere za zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje? NISTE

Nisu obezbeđene mere za zapošlјavanje i ekonomsko osnaživanje Roma

Mere aktivne politike zapošlјavanja Roma nisu sprovedene jer:„siva eko- nomija“ i sakuplјanje i preprodaja otpada i dalјe su osnova egzistencije većine romskih porodica; većina građana romske nacionalnosti (88,1%)10 prijavlјenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošlјavanje nikada nije upućena na razgovor kod poslodavca; „afirmativne mere“ kojima se podstiče samozapošlјavanje Roma i sub- vencioniranje poslodavaca koji ih zapošlјavaju nisu doprinele ekonomskom osna- živanju Roma; u programe javnih radova uklјučen je tek svaki stoti Rom prijavlјen na evidenciju Nacionalne službe za zapošlјavanje (211 od 20.564); motivaciono-akti- vacione obuke, sajmovi zapošlјavanja, profesionalne orijentacije, dodatnog i funk- cionalnog obrazovanja, uprkos učešću Roma u njima, nisu doprinele krajnjem cilјu – zapošlјavanju.

demant:Dali imate bazu podatak o nezaposlenim Romima? NEMATE

Nije ustanovlјena baza podataka o nezaposlenim Romima

Nije formirana baza podataka nezaposlenih građana romske nacionalnosti, već Nacionalna služba za zapošljavanje vodi evidenciju o nacionalnoj pripadnosti koja omogućava i Romima koji su se prijavili na evidenciju Nacionalne službe da se izjasne, ukoliko žele, o nacionalnom poreklu.

REZIME VAŠEG SLOGANA O ZAPOŠLJAVANJU:
•Bez definisanih afirmativnih mera za zapošljavanje i ekonomsko             osnaživanje
•Neznate  (nepostoji  baza podataka) koliko ima nezaposlenih Roma

S,obzirom da su Vam toliko dobri i  prepoznatljivi rezultati ovoga slogana NEMOJTE NAS VIŠE ZAPOŠLJAVATI, i  NEMOJTE VIŠE IZNOSITI NEISTINE U JAVNOSTI !


ŽELIMO DA UNAPREDIMO POLOŽAJ ROMA U CELOJ SRBIJI!

demant: U poređenju s prethodnom godinom, stanje prava nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini može se oceniti kao nepromenjeno.

Pravni i institucionalni okvir za ostvarivanje prava nacionalnih manjina jeste zadovolјavajući, ali primena propisa u praksi nailazi na velike poteškoće 
Ponekad su poteškoće rezultat nedovolјne obaveštenosti postupajućih organa, nekad proizvolјnih ocena „opravdanosti“ zakonskih rešenja i izbegavanja primene dela propisa, a bilo je i slučajeva odbijanja da se imperativni propis primeni.                                           
Pokrajinski ombudsman smatra da je potrebno, radi postizanja pravne sigurnosti građana, podizati svest postupajućih organa o važnosti potpune primene propisa, bez proizvolјnosti, subjektivnih ocena i izbegavanja imperativnih obaveza.                                                                                 Ovaj izveštaj ne sadrži analizu odluke Ustavnog suda Republike Srbije od 16. januara 2014. godine, kojom je utvrđeno da određene odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije, jer ta odluka nije doneta u izveštajnom periodu.                 Pokrajinski ombudsman, međutim, smatra da je navedenom odlukom značajno izmenjen pravni okvir za rad i postupanje nacionalnih saveta, što u periodu koji predstoji može uticati na ostvarivanje i kolektivnih i ličnih prava pripadnika nacionalnih manjina.                               Interesantno je to što se u obrazloženju odluke Ustavni sud poziva na istraživanje Pokrajinskog ombudsmana (odelјak „Informacije i podaci pribavlјeni iz Izveštaja Pokrajinskog ombudsmana”), koje je rađeno povodom dve godine primene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, i u kojem je ukazano, između ostalog, na probleme u primeni zakona zbog nepostojanja kriterijuma za proglašenje ustanova kulture od posebnog značaja.                                                                                                                                      Važno je istaći to da su u izveštajnom periodu izrađene izmene i dopune Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koje se odnose na odredbe kojima je propisan izbor nacionalnih saveta.                                                    Predlog zakona upućen je Narodnoj skupštini Republike Srbije i ‒ u momentu sačinjavanja ovog izveštaja ‒ još nije donet.                                                     Pokrajinski ombudsman smatra da izmena izbornih pravila u godini u kojoj se održavaju izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina nije dobro rešenje, posebno imajući u vidu da su odlukom Ustavnog suda istovremeno prestale da važe određene odredbe zakona kojima su uređene nadležnosti nacionalnih saveta.                                                  Ova situacija, prema oceni Pokrajinskog ombudsmana, može prouzrokovati pravnu nesigurnost u oblasti ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina i dovesti u pitanje stabilno funkcionisanje nacionalnih saveta.                                                                                                                     U izveštajnom periodu, Pokrajinski ombudsman upućivao je preporuke u slučajevima utvrđivanja kršenja prava nacionalnih manjina i nepravilnog postupanja, te ocenjuje da je saradnja s nadležnim organima zadovolјavajuća, ali napominje i da je bilo pojedinačnih slučajeva u kojima su nadležni organi  (iz različitih razloga) uskraćivali dostavu podataka i dokumentacije, neophodnih za vođenje postupka, odnosno slučajeva kada su traženo dostavlјali tek nakon više ponovlјenih zahteva.

Dali  ovim modelom  želite da unapredite položaj Roma u celoj Srbiji,na sve pomenute nepravilnosti koje je pokrajinski ombudsman izneo u svome godišnjem izveštaju STE MORALI REAGOVATI DA NE DOĐE DO OVAKVOG STANJA KAKVU JE U VOJVODINI,to je bio vaš posao,a pogotovo nosioca liste koji je i direktor vladine kancelarije u AP Vojvodini, a  NAROČITO SEKRETARA MINISTARSTVA KOJI JE NA LISTI SA VAMA.                                                       Ne da niste radili posao za koji ste bili plaćeni,nego niste NITI JEDAN JEDINI PUT IZAŠLI U JAVNOST I OBAVESTIL ŠTA SE USTVARI DEŠAVA U AP Vojvodini. Neiznosite NEISTINE,INSIUNUACIJE,OBMANE itd..                    Ništa vi nećete poboljšati,nego samo urušiti,jer sve čega ste se dotakli sve ste UPROPASTILI,to potvrđuju svi zvanični izveštaj:
 1. primena propisa u praksi nailazi na velike poteškoće
 2. nedovolјne obaveštenosti postupajućih organa
 3. proizvolјnih ocena „opravdanosti“ zakonskih rešenja i izbegavanja primene dela propisa
 4. bilo je slučajeva odbijanja da se imperativni propis primeni
 5.  podizati svest postupajućih organa o važnosti potpune primene propisa, bez proizvolјnosti, subjektivnih ocena i izbegavanja imperativnih obaveza
 6. navedenom odlukom značajno izmenjen pravni okvir za rad i postupanje nacionalnih saveta, što u periodu koji predstoji može uticati na ostvarivanje i kolektivnih i ličnih prava pripadnika nacionalnih manjina
 7. primeni zakona zbog nepostojanja kriterijuma za proglašenje ustanova kulture od posebnog značaja       
 8. Pokrajinski ombudsman smatra da izmena izbornih pravila u godini u kojoj se održavaju izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina nije dobro rešenje, posebno imajući u vidu da su odlukom Ustavnog suda istovremeno prestale da važe određene odredbe zakona kojima su uređene nadležnosti nacionalnih savetamože prouzrokovati pravnu nesigurnost u oblasti ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina i dovesti u pitanje stabilno funkcionisanje nacionalnih saveta
 9.  upućivao je preporuke u slučajevima utvrđivanja kršenja prava nacionalnih manjina i nepravilnog postupanja ali napominje i da je bilo pojedinačnih slučajeva u kojima su nadležni organi  (iz različitih razloga) uskraćivali dostavu podataka i dokumentacije, neophodnih za vođenje postupka, odnosno slučajeva kada su traženo dostavlјali tek nakon više ponovlјenih zahteva
JOŠ  ČETIRI GODINE BEDE I SIROMAŠTVA ILI BOLJA BUDUĆNOST NAŠE DECE!

I ovaj slogan ćupodeliti u dva dela, kako bi mogli imati pravi uvid u stvarnost, koju nam nudi pomenuta  lista.                                                                                                                                                                 
JOŠ  ČETIRI GODINE BEDE I SIROMAŠTVA

Naime pomenuta lista i nosilac liste,državni sekretar, su mnogo više vremena od četiri godine na javnim funkcijama,a  koje su direktno učestvovale u realizaciji „Dekade Roma“ i „Strategije za unapređenje položaja Roma“ takođe i vodili/predavali „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“.
                   
Po mojim saznanjima njih 6 (šestoro) su bili direktni realizatori „Dekade Roma“ i „Strategije za unapređenje položaja Roma“ na sledećim javnim pozicijama:Državni sekretar,direktor kancelarije za inkluziju Roma u AP Vojvodini,direktor regionalne kancelarije N.S.R.N.M.pedagoški asistent, i dva nastavnika romskog jezika.Svi oni su bili deo državne administracije i imali određena ovlašćenja,ups da nezaboravim i OBAVEZE.

Da pređemo na analizu njihovi  obaveza tojest kako su ih obavljali :                   
Mere koje je Vlada Republike Srbije usvojila Strategijom za unapređenje položaja Roma delimično su doprinele uspostavlјanju normativnog osnova za otklanjanje posledica dugotrajnog nepovolјnog društvenog položaja pripadnika ove nacionalne manjine, ali ne i ostvarivanju postavlјenih strateških cilјeva:                                                                         
„Unapređenje položaja Roma i smanjivanje razlika koja postoji između položaja romske populacije i ostalog stanovništva.“                                   
 1. Postignutim rezultatima nisu otklonjene prepreke za socijalno-ekonomsku integraciju Roma i nije stvoren potpun normativni osnov za sprovođenje dugoročnih mera smanjivanja siromaštva i ostvarivanja suštinske jednakosti građana romske nacionalnosti .                                      
 2. Mere pozitivne diskriminacije (afirmativne akcije) koje su predviđene članom 21. Ustava Republike Srbije nisu u dovolјnoj meri raz- rađene i nisu preduzimane kao sredstvo za prevazilaženje izuzetnog nepovolјnog socijalno-ekonomskog i društvenog položaja Roma, koje su uzrok njihove suštin- ske neravnopravnosti.                                                                  
 3. Osnovni razlozi zbog čega usvojeni cilјevi nisu ostvareni su uslovlјeni sle-dećim propustima javne uprave:                                                                                                                                                                                       Loše upravlјanje sprovođenja Strategije; 
• Nedostatak upravnog tela zaduženog i odgovornog za sprovođenje, planiranje, nad- ziranje i korigovanje usvojenih mera i aktivnosti;
• Slabosti akcionih planova, koji prate Strategiju, kojima nisu predviđene kon- kretne obaveze organa lokalnih samouprava u vezi sa primenom konkretnih mera i aktivnosti;
• Neusklađena vremenska realizacija kratkoročnih i dugoročnih cilјeva;
• Neiskorišćenost postojećih kapaciteta u organima javne vlasti i ustanovama koje pružaju javne usluge da se staraju o ostvarivanju prava građana romske naci- onalnosti;
• Nepripremlјenost i nespremnost organa javne vlasti da ostvare suštinu Strate- gije i osmisle i primene mere efektivnog unapređenja položaja Roma.

Mišlјenje Roma o sprovedenim merama

Usvojena strateška dokumenta i propisi imaju za cilј unapređenje normati- vnog položaja Roma, ali i faktičko ostvarivanje prava, odnosno doslednu primenu mera koje se ostvaruju u lokalnim samoupravama, u školama, vrtićima, centrima za socijalni rad, domovima zdravlјa, prilikom ostvarivanja prava pred lokalnim admi- nistracijama i organima javne vlasti.
                              
Većina ispitanika nije osetila pobolјšanje položaja od 2005. godine kada su usvojeni prvi akcioni planovi.                                                                                                                                                                            
Podaci ukazuju na to da 81,2% ispitanika Roma nastanjenih u različitim tipovima naselјa u 30 gradova i opština u Srbiji nije ose- tila efekte mera i aktivnosti preduzetih na osnovu Strategije i „Akcionog plana“.

Mišlјenje Roma, prema nalazima istraživanja, ali i problemi uočeni kako u postupcima Zaštitnika građana, tako i u brojnim izveštajima, ukazuju na to da autori Strategije nisu objektivno procenili društvene i druge okolnosti u kojima se ona ostva-ruje, a da organi javne vlasti koji su zaduženi za ostvarivanje njenih mera nisu dovolјno pažnje posvetili planiranju, sprovođenju, oceni i analizi obaveza kojim su zaduženi.                                                                                                                                               
Prema dobijenim podacima Romi smatraju da uspeh mera integracije zavisi od spremnosti države da postepeno, ali stalno i sveobuhvatno preduzima mere koje dopri- nose suzbijanju uzroka siromaštva.

Većina ispitanika, njih 81% smatra da je za uspeh integracije neophodno da se mere socijalno-ekonomskog, kulturno-obrazovnog i pravno- političkog karaktera moraju preduzimati istovremeno.

 Za 15,7% ispitanika socijalno ekonomske mere su klјučne za pobolјšanje položaja, a 3% smatra da se integracija može sprovesti prvenstveno unapređenjem kulturno-obrazovnog položaja.                                  
Samo 0,3% ispita- nika mere integracije dovodi u vezu s unapređenjem pravno-političkog statusa.
 Za ocenu sprovođenja, ali i osnovanosti postojećih „strateških“ mera je i poda-tak da Romi smatraju da je najvažniji segment unapređenja njihovog položaja zapoš lјa- vanje (45%), potom stanovanje (31%), pa obrazovanje (15%).
Suzbijanje diskriminacije, i mere zdravstveno i socijalne zaštite važne su za 9% Roma.                                      
Najzad, na pitanje ko treba da rešava pitanja integracije Roma, odnosno unapređenja njihovog položaja i suzbijanja siromaštva, 50% ispitanika je odgovo- rilo da to treba da čini država.                                                                                
Nešto manje ispitanika, njih 37% smatra da je to posao jedinice lokalne samouprave.                       
Međunarodnu zajednicu kao glavnog nosioca mera unapređenja vidi 6% ispitanika, a svega 7% Roma smatra da bi teret integracije morali da podnesu sami.

Dali ste se ikada zapitali kolika je vaša odgovornost ,vaša nebriga,nerad,manipulacije u javnosti,nesposobnost, politikanstvo o romskoj zajednici. 
                                                                            
Očogledno da vas nije interesovala romsku zajednicu,jer da jeste nebismo bili u ovakvoj poziciji u kakvoj se nalazimo.Još četiri godine dati vama poverenje, ravno je nestanku postojanja romske zajednice.

Drugim delom  njihovog  slogana, ću takođe predstaviti njihovu brigu za bolju budućnost naše dece !

BOLJA  BUDUĆNOST NAŠE DECE

Neosnovano upućivanje romske dece na školovanje u „specijalnim“ školama !

-Loša postignuća u nastavi, jezičke barijere, nepohađanje pripremnog predškol- skog programa, ali i predrasude i diskriminacija dugo su bila uzrok nedozvolјene i nepoželјne segregacije romske dece u drugi tip škola – „specijalne škole“ i škole za obrazovanje odraslih.

-Najčešće romska deca su ocenjivana nesposobnom da prate nastavu u redovnim osnovnim školama i upućivala se u sredine u kojima su dodatno gubili motivaciju za školovanjem.
                                                                             
-Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2009. godine uvedeno je inkluzivno obrazovanje za svu decu i za razliku od prethodnog Zakona ne pominje je inkluzivno obrazovanje za svu decu134 i za razliku od prethodnog Zakona ne pominje se mogućnost osnivanja specijalnih odelјenja u redovnim školama.                                                                                         
-Podrška deci tokom školovanja je obezbeđena u redovnim, tipičnim školama u skladu sa potrebama i procenom interresorne komisije i inkluzivnog tima škole, a sa učenicima kojima je potrebna dodatna podrška radi individualno ili grupno. 

-„Specijalne škole“ i prema novom Zakonu, nastavlјaju sa radom s tim što je njihova uloga namenjena obrazovanju dece sa težom i višestrukom ometenošću, za koju interresorna komisija svojom stručnom procenom ustanovi da ne mogu da se školuju u redovnoj školi, i uz obaveznu saglasnost roditelјa.                             

-Roditelјi romske dece često sami upisuju decu u „specijalne škole“ jer su siromašni, a u specijalnim školama deca dobijaju besplatnu odeću i obuću, kao i udžbenike.
                                                                                                                    -Međutim, deci koja završe „specijalnu školu“ ograničen je izbor dalјe školovanja, čime je ugrožena njihova puna integracija.
                                      
-U „specijalnoj školi“ u Boru, u 2011/2012. školskoj godini, od ukupno sto trideset učenika sto deset je bilo romske nacionalnosti.                                               
-Prema rečima pedagoških asistent- kinja većina njih je sposobna da pohađa nastavu u redovnoj osnovnoj školi. Školske 2011/2012. godine petnaestoro dece romske nacionalnosti je upisano u „specijalnu osnovnu školu“, a nekoliko učenika starijih razreda, takođe Roma, je prešlo iz redovne u „specijalnu osnovnu školu“.
                                                                                                                                 
Deca nisu imala mišlјenje interresorne komisije. 
Izjašnjenja koje su Zaštitniku građana poslata iz „specijalnih škola“ ili škola za osnovno i srednje obrazovanje su sadržajno različita i ukazuju na to da se u pojedi- nim školama vodi računa o primeni Zakona i principa inkluzivnog obrazovanja, a da u pojedinim to nije slučaj.                                                                                                           
U izjašnjenju Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ iz Novog Sada, koja se bavi obrazovanjem i rehabilitacijom dece, mladih i odraslih, navedeno je da je u poslednje tri školske godine u ovu školu upisano trina- est romskih učenika, a da su u istom periodu dva učenika romske nacionalnosti pre- bačena iz redovnih škola u tu školu.                                                                 
Veći broj učenika romske nacionalnosti ova škola ima u dislociranim odelјenjima za koje se nastava organizuje u lokalnim osnov- nim školama.                           U dislociranom odelјenju Škole u Novom Sadu (Braće Ribnikar 2) je četr- deset šest ili 18% romskih učenika, a u odelјenjima u Beočinu, Kovilјu, Kaću, Kisaču, Šajkašu, Bačkom Jarku, Sirigu, Sremskim Karlovcima, Šangaju i Mošorinu je tride- set osam ili 37% romskih đaka.                                                                                

Upis u Školu je moguć isklјučivo na osnovu mišlјenja lekara, a za svako dete se osmišlјava individualan plan rada koji ima za cilј da razvije sve potencijale deteta. 
Tokom tekuće školske godine osmišlјen je individualni obra- zovni plan za četrnaestoro romskih učenika od čega njih sedam ima višestruke smetnje, a za šezdeset osam učenika koji su se izjasnili da žele da slušaju predmet „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“ organizovana je nastava. 
U školi istog tipa u Vršcu „Jelena Varjaški“ školske 2009/10. godine je upisano dvadeset tri učenika, 2010/2011. dvadeset jedan, a 2011/2012. dvadeset romskih uče- nika.                                                                                         
U istom periodu iz redovnih škola u Školu za osnovno i srednje obrazovanje prebačena su dva učenika romske nacionalnosti.137 U specijalnoj školi sa domom  učenika „Bubanj“ u Nišu je oko 30% romskih učenika, uglavnom sa oštećenim sluhom, ali prema izjašnjenju direktorke škole taj broj bi trebalo da bude veći jer su neka deca napustila školovanje.                                                                                                                        
U Izjašnjenju ove škole se ne navodi da li su deca imala izveštaje lekara i mišlјenje interresorne komisije prilikom upisa, ali se ukazuje na aktivnosti koje je škola preduzimala u vezi s obaveštavanjem roditelјa Roma u vezi s upisom u specijalnu školu.                                                                                                                      

Smanjenje broja učenika romske nacionalnosti u „specijalnim“ školama je postignuto zahvalјujući obrazovnoj reformi koja je opredelјena za inkluzivno obra- zovanje i podršku učeniku/detetu u tom procesu.                                                                                                                                                         Međutim, problemi koji se javlјaju na početku tog procesa ukazuju na to da mnoga deca mogu ostati uskraćena za ravnopravno  obrazovanje, a time i za šansu za ravnopravno socijalno uklјučivanje, zbog nedos- ledne primene zakona i nepostojanja odgovarajuće podrške u javnoj (lokalnoj) upravi.                                                                                                                                             Naime, Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku139 uređeni su uslovi za procenu potreba pružanja dodatne obra- zovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku i utvrđeno je da procenu za pomoći, na osnovu celovitog individualizovanog pristupa, zasnovanog na jednakim mogućnostima i sagledavanja potreba deteta vrše interresorne komisije.                                                                                     
Dodatna pomoć obezbeđuje se, bez diskriminacije, svakom detetu iz osetlјivih grupa kojem je, zbog socijalne uskraćenosti, teškoća u učenju ili zbog smetnji u razvoju, in validi- teta otežano društveno uklјučivanje.                                                                                                                                                                     Član 4. Pravilnika uređuje da se procena vrši isklјučivo radi sagledavanja potreba deteta kako bi mu se u skladu sa zakonom obezbe- dila odgovarajuća podrška.                                                                                                 
Za učenike romske nacionalnosti koji zbog siromaštv i jezičkih barijera nisu u primarnoj društvenoj grupi ostvarili socijalizaciju koja im omogućava jednake šanse u obrazovnom procesu važna je podrška jer im omogućava da postignu bolјe ishode u nastavi (individualni obrazovni plan, pedagoški asis- tent, brže savlađivanje jezika nastave), ali i učini im ceo proces dostupnim (eduka- cija i senzibilizacija nastavnika i drugih stručnjaka i zaposlenih u školi, senzi- bilizacija vršnjaka, nabavka sredstava – učila, knjiga, produženi boravak, prevoz, ishrana u školi, obezbeđivanje odeće i obuće). 

Zaštitnik građana je sproveo brojne postupke kontrole zakonitosti i pravil- nosti rada, na osnovu kojih je, uvažavajući i mišlјenja kontrolisanih organa saopš- tenih na sastancima u Beogradu 18. septembra 2012. i u Subotici 24. septembra 2012. godine, uputio Preporuku  Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu rada, zapošlјavanja i socijalne politike i Ministarstvu zdravlјa kojom ih je, pored ostalog, uputio da „detalјno urede i definišu mere dodatne podrške koje zahtevaju dodatna finansijska sredstva, način njihovog ostvarivanja i finansiranja, organe nadležne za obezbeđivanje preporučenih mera, njihove obaveze i odgovor- nosti i mehanizam kontrole sprovođenja mera podrške; da obezbede pravovremeno i efikasno postupanje organa nadležnih za ostvarivanje mere dodatne podrške po mišlјenju interresorne komisije; da detalјno urede postupak procene potreba deteta na način koji obezbeđuje celovitu i sveobuhvatnu procenu deteta, njegovog porodič- nog okruženja, kapaciteta ustanove obrazovanja i vaspitanja koju dete pohađa ili će pohađati i društvene zajednice u kojoj dete živi; propišu pravila rada interresor- nih komisija na način koji garantuje blagovremenost, efikasnost, zakonitost, struč- nost i kontinuitet u postupcima procene potreba deteta i praćenja efekata predlože- nih mera dodatne podrške; utvrde pravni okvir za finansiranje rada interresornih komisija; utvrde kriterijume za izbor članova interresorne komisije i njihovu odgo- vornost za stručan, pravilan i zakonit rad; utvrde razloge za razrešenje stalnih članova interresornih komisija i urede postupak razrešenja; uspostave adekvatne i objektivne mehanizme kontrole rada interresornih komisija“.                                                                                                                                 
Izričući ovu Preporuku Zaštitnik građana je imao u vidu da su interresorne komisije prva stanica na putu inkluzivnog obrazovanja dece kojoj je potrebna dodatna podrška koja prevazilazi kapacitete porodice i ustanove obrazovanja i vaspitanja. 
                                                                                                 
Predrasude, stereotipi i stigmatizacija dece od strane članova interresorne komi- sije obezvređuju rad tog tela, koje je i uvedeno u pravni sistem radi sprečavanja isklјu- čivanja, stigmatizacije i diskriminacije dece kojoj je potrebna dodatna podrška radi uklјučivanja u društvo.
                                                        
Od članova interresorne komisije, kao osoba koje neposredno trasiraju obrazovni put deteta, očekuje se ne samo odgovarajuće stručno znanje, već i odgovarajuće znanje o inkluzivnom obrazovanju, uvažavanje prava svakog deteta na obrazovanje pod jednakim uslovima i u skladu sa detetovim razvojnim mogućnostima, nediskriminativan i podržavajući odnos prema deci i poštovanje zakona. 

Celovit postupak procene potreba deteta za pružanjem dodatne podrške pod- razumeva da se sposobnosti deteta ne cene izolovano od detetovog okruženja.                                                                            
Dužnost je interresorne komisije da proceni ne samo individualne karakteristike i sposob- nosti deteta, već i uslove u detetovoj porodici, uslove u školi koju dete pohađa ili će pohađati i karakteristike šireg detetovog okruženja.                                                                                                                   
Angažovanju dodatnih mera podrške treba da prethodi iskorišćavanje postojećih resursa, a za to je neophodna sveobuhvatna procene postojećih, a neiskorišćenih izvora podrške za dete.

Nedostaju pripremni programi i afirmativne mere za uklјučivanje učenika povratnika u obrazovanje

Uklјučivanje učenika povratnika u obrazovni sistem je otežano kako zbog nedos- tatka pripremnih programa i njihovog prilagođavanja, tako i zbog toga što je postupak prevođenja i overavanja dokumenata skup za većinu povratnika.

Izveštaj  jasno pokazuje kakvu ste budućnost deci obezbedili,neka vam Bog bude u pomoći !                 
Nije dobro,da uvlačite decu u vaša sitna političarenja,takvi postupci i manipulacije sa decom se teško zaboravljaju.Ne iznosite NEISTINE !

ZA BOLJI ŽIVOT ROMA NA TERITORIJI CELE SRBIJE!

Dali zaista mislite da je ovaj izveštaj izmišljen,fringiran,neistinit,ako pak mislite da je takav dementujte ili da se organizuje TV - Radio emisija  „SUČELJAVANJA“- TEMA – vaš dosadašnji rad i budući na javnim funkcijama -povedite koliko god hoćete članova sa vaše liste,a ja ću doći sam.
Dokaze koje ja samo prenosim su NEOBORIVI!                                                                                                                                               
Vaš dosadašnji rad vam APSOLUTNO NEDAJE NIKAKAV LEGITIMITET,čak naprotiv,s,toga ako vam prepustimo kreiranje politike za bolji život na celoj teritoriji Srbije,romska zajednica će nestati u narednih 10 godina.

DELA A NE PRAZNE PRIČE!

Ovo su vaša dela, i NIKAKO NISU PRAZNE PRIČE,jer su ovo zvaničani  izveštaji koji su usvojeni  u Skupštini Srbije i Skupštini  AP Vojvodine.
Ne manipulišite sa javnošću !ne iznosite NEISTINE !

VOJVODINA JE SRBIJA! HOĆEMO REZULTATE KOJE SMO OSTVARILI U VOJVODINI DA PRESLIKAMO NA CELU SRBIJU!

Vojvodina je Srbija !Tu se slažem sa vama,ovde zaista niste izneli neistinu,pa i red je da bar nešto kažete istinito.

Vaši rezultati su predstavljeni i usvojeni u najvišem zakonodavnom telu Republike Srbije, i neosporivi su ! samo treba da ih pročitate ! 
Takvi rezultati nesmeju da se PRESLLIKAVAJU ni na kojem delu sveta, a kamoli na celokupnoj teritoriji republike Srbije.Prestanite sa obmanam javnosti i romske zajednice !
PODRŽI ONE KOJI VREDE!

Ako vi sebe smatrate „vrednim“ i ono što ste radili to je vaš stav,ali rezultati vašega nerada je stav državnih organa i nezavisnih regulativnih  tela Republike Srbije,to nemožete pobiti nisakakvim NEISTINAMA.Apsolutno ste odgovorni za vaš nerad,nebrigu,bahatost,neznanje,nehtenje,samovolju itd...

MODEL KOJI JE PREPOZNAT NA NIVOU EVROPSKE UNIJE!

Ovo je izveštaj koji je prepoznatljiv na nivou Republike Srbije i romske zajednice u Republici Srbiji.No da podsetim i sledeće,takođe je prepoznatljivo  i  
-ZLOUPOTREBA AFIRMATIVNIH MERA PRI UPISU ROMSKE  DECA NA FAKULTETE- Tekstovi u Evropskim štampanim medijima „Lažni Romi na fakultetima“ -KRŠENJE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE-izdavanje potvrda o nacionalnoj pripadnosti od strane „Kancelarije za inkluziju“ i N.S.R.N.M. takođe u Evropskim medijima,uzgred da obelodanim i vaš prekrasan nadimak koji su vam pripisali strani mediji,a to je „MAESTRO PIKASO“.Toliko oko prepoznatljivosti u Evropskoj uniji .

SADA JE TVOJE VREME !TI ODLUČUJEŠ !TREBA NAM VAŠA PODRŠKA 

I tu se slažemo da 26.10.2014.god. su izbori za N.S.R.N.M.Kažete ti odlučuješ ! treba nam vaša podrška ! Svakako da članovi romske zajednice koji su upisan u poseban birački spisak odlučuju ? ali da nebude manipulacije,podele paketa,jedne leve patike.Nadam se da sećaš „MAESTRO PIKASO“ kakve si sve nečasne predizborne radnje radio za vreme kampanje,kada si postao pokrajinski poslanik.Da te podsetim „MAESTRO PIKASO“ podela paketa o SO Bačka Palanka,usmeni pritisci da neće doboti projekte,a o ovim tvoji postupcima smo razgovarali „MAESTRO PIKASO“ ti i ja putem telefona (sećaš li se MAESTRO PIKASO).

Ovo su rezultati NERADA,BAHATOSTI,NEZNANJA,NEPOŠTOVANJA ROMSKE ZAJEDNICE  liste:“NAŠA ROMSKA LISTA-DUŠKO JOVANOVIĆ“

nastavi će se
autor teksta
Nebojša Vladisavljević


14. 10. 2014.

emisija Romano them - „Ko su gubitnici, a ko dobitnici uokviru Dekade Roma“- OTVORENO PISMO – DEMANTI !!!

Nebojša Vladisavljević

OTVORENO  PISMO – DEMANTI !!!

Radio Beograd I program – emisija Romano them

Poštovani/e !
Slušajući serijal  emisija  emitovan na radio BeograduI - Romano rhemna,na temu „Ko su gubitnici, a ko dobitnici uokviru  Dekade Roma“ iznesene neistine od strane vaših gostiju su me primorale da napišem ovo otvoreno pismo,ili bolje reći demenat izrečenim mnogim neistinama u emisiji.Vaši uvaženi sagovornici (pokušat ću pojedinačno da ih dementujem) su po kozna koji put manipulisali sa javnošću putem medija i predstavljali svoje fringirane rezultate rada, sa ciljem da ponovo manipulišu romsku zajednicu, onom zajednicu koja je šest puta siromašnija ekonomski od najsiromašnijih građana R.Srbije i jasnim pokazateljima u svrhu kampanje za izbore za N.S.R.N.M.

·        Vitomir Mihajlovića:                                                                                                        -N.S.R.N.M. je najviše telo,sa najviše prava kada je upitanju romska zajednica- da je N.S.R.N.M.ispolitizovan da su političke partije DS,URS,SPS sastavljale liste sa kandidatima,davali imena listama,i samim time i finansirale itd...a da partija koju vodi Rasima Ljajića nije učestvovala u takvim radnjama

·       demant: Iz prava proističu i obaveze i odgovornost najvišeg tela,a što zanči da je najviše telo najodgovornije za situaciju u kojj se nalazi romska zajednica,apsolutno niti jednom rečju nije pomeno i najveću odgovornost najvišega tela romske zajednice – Moje pitanje: Ana Makanova predsednik N.S.S.N.M. tvrdi da političke partije ne finansiraju nacionalne savete- ko govori istinu a ko laži? potome je sledila „svađa“ Mihajlovića i Šajina ( o tome u drugom serijalu OTVORENOGA PISMA)

·         Duško Jovanović: 
-       Dolazi ispred vladine kancelarije,nezadovoljan sa Dekadom,odgovornost snose svi,nedovoljno jak pritisak na R.Srbiju,donosili su strateška dokumenta kao polaznišnu osnovu,ušli milioni i milioni eura za romsku zajednicu,nema kontrole u utrošenim sredstvima ( milionima i milionima eura),zloupotreba afirmativnih mera i da je N.S.R.N.M.(verovatno je mislio na pojedinca/e) uzimao pare za izdavanje potvrda o pripadnosti romske nacionalne manjine,pre tri godine je inicirao da se donese pravilnik,rezultati rada vladine kancelarije su neosporivi,da Dekadu Roma sprovode državni organi (ministarstva,kancelarije itd..)
Politizacija N.S.R.N.M. i on dolaze ispred vladine kancelarije

demant:Pa šta je uloga N.S.R.N.M.da bude politička „ikebana“ ili 
najviši,najreprezantativniji organ romske zajednice, ko govori istinu,a ko neistinu! ako su vladine institucije odgovorne za realizaciju Dekade, zašto  nije podigao svoj glas i izneo na pomenutim konferencijama za medije i rekao javno da se mora,vršiti kontrola sredstava,vršiti jak pritisak na R.Srbiju i da on kao direktor vladine kancelarije nepodržava takav odnos  R.Srbije prema realizaciji Dekade Roma, ja neznam zašto nije to učinio,što apsolutno potvrđuje činjenicu da je iznosio neistine u emisiji i manipulisao sa javnošću – ODGOVORNOST snose svi, NEVEROVATNO,vlada i vladine kancelarije su nosioci i realizatori i koriste i troše milion i milione eura od „Dekade Roma“ a odgovorni smo svi, to je notorna laž da smo odgovorni svi,oni realizuju i troše a ODGOVORNI SMO SVI
Zloupotrebe afirmativnih mera pri upisu na više škole i fakultete

demant :Za nepoverovati,da nije istina bilo bi smešno, pa gospodin je bio takođe član N.S.R.N.M.istini za volju pokušavo je da prebaci odgovornost na N.S.R.N.M. ili na pojedinca iz N.S.R.N.M. u emisiji nije imenovao ko je zloupotrebljavao afirmativne mere, ja kažem direktore vladine kancelarije pročitajte:godišnji izveštaji za 2013.godinu Pokrajinskog  ombudsmana,a gde se decidno pominje „vladina kancelarija“ i Duško Jovanović kao i N.S.R.N.M. da su kršili Ustav R.Srbije time što su izdavali potvrde o nacionalnoj pripadnosti,strani mediji kao što je DW prenose izveštaj pod naslovom „LAŽNI ROMI NA FAKULTETIMA“ da nebude zabune nije samo u pitanj jedan strani medij,izašli su tekstovi o „LAŽNIM ROMIMA NA FAKULTETIMA“ i u drugim  štampanim medijima (Mađarska,Italija,Brazil),direktore da vas podsetim kako vas nazivaju strani štampani mediji „MAESTRO PIKASO“ (vi samo spominjete našu javnost kako vas nazivaju)uzgred rečeno pomenuti izveštaj je usvojila Skupština Vojvodine,a što znači da su pokrajinski poslanici bili upoznati sa detaljem o kome govorim i svakako direktor vladine kancelarije,drugim rečima znači da je postojala uzajamna sprega, pre tri godine je inicirano da se donese pravilnik o sprovođenju afirmativnih mera!

                demant:direktore vladine kancelarije i predsedniče najvišeg predstavničkog organa romske zajednice,kažete pre tri godine,pa kakvi ste vi to naši predstavnici kada jedan resorni ministar vas „NEČUJE,ILI NEŽELI DA SE NAPRAVI PRAVILNIK“ pa kakav to legitimet vi imate kod državnih organa,kakav si ti to direktor vladine kancelarije,kakav si ti to predsednik najvišeg organa,takvi kakvi ste kako će te kako vi kažete vršiti pritisak na R.Srbiju.Pomenuti primer jasni pokazatelj vašega uvaženoga mišljenja i stava.
Rezultati rada vladine kancelarije su neosporiv i transparentni

demant: A ja vam kažem direktore vladine kancelarije  da štogod da ste naveli u izveštaju je NEISTINA,ili u najmanju ruku najminimalniji rezultati,ja svoju tvrdnju utemeljujem u čitanju vašiih izveštaja i IZVEŠTAJA POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2013.god.,bilo bi jako dobro da ga pročitate.Taj izveštaj DEMANTUJE I NAJMANJU POJEDINOST,SLOVO,REČ,REČENICU KOJU IZNESETE U JAVNOST.Direktore vi morate lično da vodite  osobe koje su završile studijski program u Vršcu,a razlog za to je slikanje u medijima, i zato što ste APSOLUTNO NESPOSOBNI  DA URADITE,SPROVEDETE U DELO SVE ONO ŠTO JE NAVEDENO U GODIŠNJEM IZVEŠTAJU POKRAJINSKOG OMBUDSMANA.
Zaposlili ste kako kažete 2 osobe, pa posle tolikih utrošenih miliona i miliona eura vi se hvalite ! neverovatno !!! 
kažete nastavni predmet „romski jezik sa elementima nacionalne kulture“

demant:direktore pročitajte: Ne postoje uslovi za nastavu predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture Nisu obezbeđeni ni kadrovski, niti programski uslovi za organizovanje nastave predmeta „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“ na način kako je to omogućeno učenicima pripadnicima drugih nacionalnih manjina. Zašto iznosite neistinu direktore vladine kancelarije,hajde još da proverimo na istu temu šta su činjenice: U prvi razred 71 srednje škole na teritoriji AP Vojvodine, u školskoj 2013/14. godini, upisano je 265 učenika romske nacionalnosti, što je u odnosu na prošlu školsku godinu za 19 učenika ili 6,69% manje.                                                                                               Romski jezik sa elementima nacionalne kulture, u okviru izborne nastave sa po dva časa sedmično u prvom razredu, ostvaruje se u 16 lokalnih samouprava u 34 osnovne škole. U školskoj 2013/14. godini, Romski jezik sa elementima nacionalne kulture uči 164 učenika prvog razreda, što je za 76 ili 86,36% učenika više nego prošle školske godine! 
Direktore vladine kancelarije ako želite sebi dobro, (znamo kako i koliko  ne/ želite romskoj zajednici) nemojte otvarati pitane SAMOZAPOŠLJAVANJA ? tu tek sledi sijaset argumenata!

S,poštovanjem!
nastavi će se demanti  i za ostale učesnike!

Nebojša Vladisavljević

09. 10. 2014.

Izbori za N.S.R.N.M.- KO SU GUBITNICI,A KO DOBITNICI?

Nebojša Vladisavljević

Najuspešniji projekat Evrope je "Dekada Roma" !

Ko su gubitnici,a ko dobitnici ?

Uloženo 70 miliona eura,gde je taj novac,ko manipuliše sa romskim parama i romskom zajednicom?

Dragi moji „ROM PROFESIONALCI“ i  maestro „PIKASO“ !da se nebiste razočarali i pomislili da ne postoje više argumenata o vašem, ne/radu, ja/mi će mo pokušati da otvorimo još  mnogo „delića“ o vašim aktivnostima.
Da krenemo:radio Beograd-emisija- Romano Them, emitovana, 07. okt 2014.god.u emisiji ste i vi bili prisutni dragi moji „ROM PROFESIONALAC“ i  maestro „PIKASO“.Kao što je uobučajena praksa,ja nepišem o imenima, već isključivo o institucijama sistema kao što,Kancelarija za inkluziju Roma-AP Vojvodini, N.S.R.N.M. itd...,a da vas obavestim uskoro sled tekstovi i o drugim institucijama koje su se bavile i bave romskim pitanjima.
Tema emisije ROMANO THEM je bila: - ko su dobitnici,a ko gubitnici u „Dekadi Roma“ .
Dragi moj maestro „PIKASO“,umalo da vas voditelj emisije u prvom setu obraćanja zaobiđe, (morali ste intervenisati),šta ste tom prilikom izjavili:   Da je kancelarija za inkluziju Roma, kancelarija Pokrajinske vlade
·      Da ste nezadovoljni  realizacijom „DEKADE ROMA“ te  da je ostala samo dobra ideja.
·     -Da ste doneli strateška dokumenta,kao polaznu osnovu
·     -Da nije sve u političkoj garnituri
·     -Da se treba baviti istraživačkim novinarstvom
·     -Da vi kao direktor  vladine(pokrajinske) kancelarije,sve iznosite javno na  konferencijama za štampu
·     -Da je 10 godina izuzeno ozbiljan vremenski period     

    Dragi „PIKASO“ da pokušam/mo   najbolje što je moguće razumemo šta ste rekli,svakako i proveriti dali je to istina ili, kako je to mome/našem  dragom „PIKASU“ već postao manir da IZNOSI NEISTINE: • Kancelarija za inkluziju Roma, je kancelarija Pokrajinske vlade 
    Svaku vladu, pa tako i Pokrajinsku vladu čine određeni politički subjekti,stoga se može nedvosmisleno zaključiti kako ste rekli da je i „Kancelarija za inkluziju Roma“ u AP Vojvodini deo političkog tela,drugim rečima da je totalno  IZVRŠENA POLITIZACIJA KANCELARIJE.

Apsolutno to niste demantovali,ta rarliku od vas „ROM PROFESIONALAC“ je pokušao da demantuje da je N.S.R.N.M. depolitizovan,zašto niste demantovali,pa nemožete demantovati sami sebe,a naravno siguran sam/smo da nisi niti smeo izustiti niti jednu reč na tu temu.

    Da zaključimo „KANCELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA“ u AP Vojvidini jeste deo  političkog  tela vlade AP Vojvodine, a vi maestro „PIKASO“ veoma loš politikant. •        Da je 10 godina izuzeno ozbiljan vremenski perio
    
    E da je ozbiljan vremenski  period tu se slažem/mo  sa maestrom „PIKASOM“,pitanje je prosto PA ZAŠTO ZA OZBILJAN VREMENSKI PERIOD NISITE URADILI AMA BAŠ NIŠTA ZA ROMSKU ZAJEDNICU.

    Da ponovim/mo  ama baš ništa,ups.. jest uradili sledeće ISPOLITIZOVALI STE SVE INSTITUCIJE,URUŠILI SISTEME VREDNOSTI,DOVELI DO KATASTROFALNIH REZULTATA ROMSKU ZAJEDNICU I NJEN OPŠTI OPSTANAK,KRŠILI USTAV R.SRBIJE,ZLOUPOTREBLJAVALI AFIRMATIVNE MERE itd..ali hajmo polako da sagledamo ISTINU.
    Sve ovo što je nabrojano je samo delić tvoga rada maestro „PIKASO“.
    
    Za deset godina si stigao kao direktor kancelarije i član N.S.R.N.M. da uradiš deo nabrojanih činjenica koje sam/smo  naveli, nedozvoljavam/mo  ti više da iznosiš neistine ili laži, ili da manipulišeš sa  mnom/nama,prisili će mo te (zakonom dozvoljenim sredstvima) i sve oko tebe,kao i tvoje političke nalogodavce da povučeš KOMPLETNU LISTU za izbore N.S.R.N.M.
•     Da ste doneli strateška dokumenta,kao polaznu osnovu

Direktoru kancelarije za inkluziju Roma u AP Vojvodini i njegovim pomagačima,nalogodavcima,  neka  je Bog u pomoći.

Kažete strateška dokumenta, ma šta nam pričate koja strateška dokumenta ste doneli, NISTE VI DONELI NIKAKAV/E  strateške dokumente,dokaz za ovaj deo teksta sledi:

POČETAK CITAT
Mere koje je Vlada Republike Srbije usvojila Strategijom za unapređenje položaja Roma, delimično su doprinele uspostavlјanju normativnog osnova za otklanjanje posledica dugotrajnog nepovolјnog društvenog položaja pripadnika ove nacionalne manjine, ali ne i ostvarivanju postavlјenih strateških cilјeva: „Unapređenje položaja Roma i smanjivanje razlika koja postoji između položaja romske populacije i ostalog stanovništva.“ 

Postignutim rezultatima nisu otklonjene prepreke za socijalno-ekonomsku integraciju Roma i nije stvoren potpun normativni osnov za sprovođenje dugoroč- nih mera smanjivanja siromaštva i ostvarivanja suštinske jednakosti građana romske nacionalnosti. 
Mere pozitivne diskriminacije (afirmativne akcije) koje su predviđene članom 21. Ustava Republike Srbije4,nisu u dovolјnoj meri raz- rađene i nisu preduzimane kao sredstvo za prevazilaženje izuzetnog nepovolјnog socijalno-ekonomskog i društvenog položaja Roma, koje su uzrok njihove suštin- ske neravnopravnosti. 
Osnovni razlozi zbog čega usvojeni cilјevi nisu ostvareni su uslovlјeni sle- dećim propustima javne uprave:
Loše upravlјanje sprovođenja Strategije;
•     Nedostatak upravnog tela zaduženog i odgovornog za sprovođenje, planiranje, nad- ziranje i korigovanje usvojenih mera i aktivnosti;
•     Slabosti akcionih planova, koji prate Strategiju, kojima nisu predviđene kon- kretne obaveze organa lokalnih samouprava u vezi sa primenom konkretnih mera i aktivnosti;
•     Neusklađena vremenska realizacija kratkoročnih i dugoročnih cilјeva;
•     Neiskorišćenost postojećih kapaciteta u organima javne vlasti i ustanovama
koje pružaju javne usluge da se staraju o ostvarivanju prava građana romske naci- onalnosti;
•     Nepripremlјenost i nespremnost organa javne vlasti da ostvare suštinu Strate- gije i osmisle i primene mere efektivnog unapređenja položaja Roma.

P R O P U S T I
Strategija nije bitno doprinela otklanjanju problema s kojima se Romi dugo- trajno suočavaju i koji su prepreka njihovoj socijalno-ekonomskoj integraciji i punom društvenom uklјučivanju. 
Međutim, popisom mera i aktivnosti koje državni i drugi organi javne vlasti treba da preduzmu u vezi sa integracijom Roma, Strategija je posredno ukazala na propuste koji su učinjeni u tom procesu. Na propuste organa javne vlasti u vezi sa ostvarivanjem cilјeva Strategije i prava građana romske naci- onalnosti ukazuju i postupci koje je Zaštitnik građana vodio pred ovim organima na osnovu pritužbi građana.

KRAJ CITATA
Da proverimo kakva ste „strteška dokumenta doneli“ maestro „PIKASO sa svojim nalogodavcima,poslušnicima,romima profesionalcima.
Sledi deo izveštaja pokrajinskog ombudsmana,a usko je povezan sa kako kažeš maestro „PIKASO“ strateškim dokumentima.

POČETAK CITATA
U poređenju s prethodnom godinom, stanje prava nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini može se oceniti kao nepromenjeno.
Pravni i institucionalni okvir za ostvarivanje prava nacionalnih manjina jeste zadovolјavajući, ali primena propisa u praksi nailazi na velike poteškoće.
Ponekad su poteškoće rezultat nedovolјne obaveštenosti postupajućih organa, nekad proizvolјnih ocena „opravdanosti“ zakonskih rešenja i izbegavanja primene dela propisa, a bilo je i slučajeva odbijanja da se imperativni propis primeni. 
Pokrajinski ombudsman smatra da je potrebno, radi postizanja pravne sigurnosti građana, podizati svest postupajućih organa o važnosti potpune primene propisa, bez proizvolјnosti, subjektivnih ocena i izbegavanja imperativnih obaveza. 
Ovaj izveštaj ne sadrži analizu odluke Ustavnog suda Republike Srbije od 16. januara 2014. godine, kojom je utvrđeno da određene odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije, jer ta odluka nije doneta u izveštajnom periodu.
Pokrajinski ombudsman, međutim, smatra da je navedenom odlukom značajno izmenjen pravni okvir za rad i postupanje nacionalnih saveta, što u periodu koji predstoji može uticati na ostvarivanje i kolektivnih i ličnih prava pripadnika nacionalnih manjina. 
Interesantno je to što se u obrazloženju odluke Ustavni sud poziva na istraživanje Pokrajinskog ombudsmana (odelјak „Informacije i podaci pribavlјeni iz Izveštaja Pokrajinskog ombudsmana”), koje je rađeno povodom dve godine primene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, i u kojem je ukazano, između ostalog, na probleme u primeni zakona zbog nepostojanja kriterijuma za proglašenje ustanova kulture od posebnog značaja. 
Važno je istaći to da su u izveštajnom periodu izrađene izmene i dopune Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koje se odnose na odredbe kojima je propisan izbor nacionalnih saveta.
Predlog zakona upućen je Narodnoj skupštini Republike Srbije i ‒ u momentu sačinjavanja ovog izveštaja ‒ još nije donet.
Pokrajinski ombudsman smatra da izmena izbornih pravila u godini u kojoj se održavaju izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina nije dobro rešenje, posebno imajući u vidu da su odlukom  Ustavnog suda istovremeno prestale da važe određene odredbe zakona kojima su uređene nadležnosti nacionalnih saveta. 
Ova situacija, prema oceni Pokrajinskog ombudsmana, može prouzrokovati pravnu nesigurnost u oblasti ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina i dovesti u pitanje stabilno funkcionisanje nacionalnih saveta.
U izveštajnom periodu, Pokrajinski ombudsman upućivao je preporuke u slučajevima utvrđivanja kršenja prava nacionalnih manjina i nepravilnog postupanja, te ocenjuje da je saradnja s nadležnim organima zadovolјavajuća, ali napominje i da je bilo pojedinačnih slučajeva u kojima su nadležni organi   (iz različitih razloga) uskraćivali dostavu podataka i dokumentacije, neophodnih za vođenje postupka, odnosno slučajeva kada su traženo dostavlјali tek nakon više ponovlјenih zahteva.
KRAJ  CITATA 

Mamac za države potpisnice Dekade Roma

Tako si rekao maestro „PIKASO“.Mamac,baš najbolje nerazumem/mo,ali  da ti verujem/o, kad bi sa šalili da ti verujemo,pa evo zašto ti neverujemo da je to bio mamac za državu Sebiju.
Ja/ mi, nesmatram da je R.Srbija „riba i da je progutala mamac“ to je tvoj stav,jer pokušavaš da prebaciš odgovornost na druge.
Teško da će to moći maestro „PIKASO“, jer ta ista R.Srbija i deo njenih političkih institucija su upravo tebe maestro „PIKASO“ imenovale za direktora vladine kancelarije, i ti si bio odgovoran da realizuješ programe koji su predviđeni u okviru „Dekade Roma“,,svakako da si za to u okviru vladine kancelarije dobio i sredstva kako materijalna tako i logistička.
Da te podsetim/ sspomenuo si da je g-din Soroš obezbedio 40 miliona eura,dragi Bože kliko je to dinara?za koliko je moglo članova romske zajednice da se obezbedi posao, da se napravi romskih kuća,da nepostoje više pravno nevidljive osobe,da se obrazuju romska deca  itd...
Gde su te ogromne svote eura?koliko je stiglo do romske zajednice?koje ih utrošio i na čega su utrošena?e  moj/naš  „PIKASO“ neće moći  tako! Za deset godina si stigao kao direktor kancelarije i član N.S.R.N.M. da uradiš deo nabrojanih činjenica koje sam/smo  naveli, nedozvoljavam/mo  ti više da iznosiš neistine ili laži, ili da manipulišeš sa  mnom/nama,prisili će mo te (zakonom dozvoljenim sredstvima) i sve oko tebe,kao i tvoje političke nalogodavce da povučeš  KOMPLETNU LISTU za izbore N.S.R.N.M.

Kulturna autonomija

Kažeš da je posao, N.S.R.N.M. da se realizuje „kulturna  autonomija“.Maestro „PIKASO“ ti kao član N.S.R.N.M. i direktor  vladine kancelarije u  AP Vojvodini,ne da nisi kroz institucije sistema učinio bilo šta na ostvarivanju „kulturne autonomije“ već ste sve institucije koje su postojale i postoje najpre: izpolitizirali,urušili, potome uništili sistem vrednosti.Sada pokušavate da „predstavite to u drugom svetlu“ da se odreknete svega i svakoga što vas je krasilo do sada, a toje vaša APSOLUTNA ODGOVORNOST.sad da proverimo dali je tačna konstatacija  APSOLUTNE ODGOVORNOSTI  (šta piše na sajtu N.S.R.N.M.)

POČETAK CITATA
Nacionalni savet romske nacionalne manjine

·      -Nacionalni savet romske nacionalne manjine bavi se svim pitanjima od značaja  za Rome kao nacionalnu manjinu.
·      -Tu spadaju pitanja obrazovanja (naročito inkluzije, to jest, uključivanja Roma u  sve nivoe obrazovanja), službene upotrebe jezika, informisanja, kulture,  stanovanja, zdravstva, rada i zapošljavanja.
·      -Savet sprovodi razne programe pomoći romskoj zajednici. Možeš mu se obratiti  ako je ugroženo neko od tvojih manjinskih prava, ili tvoja porodica odnosno  lokalna grupa imaju neki životni problem.
·       -Ova organizacija smatra se legitimnim predstavnikom romske zajednice i  osnovana je na osnovu Zakona o ljudskim i manjinskim pravima

Organizacija

·       -Pojedinim pitanjima Savet se bavi po odborima, dok „u lokalu“ deluje    posredstvom svojih regionalnih kancelarija.
·        -One su ustanovljene za Beograd, Bor, Bujanovac, Valjevo, Žitište, Kruševac,    Leskovac, Mladenovac, Niš, Pirot, Požarevac, Prokuplje, Trstenik i Šabac.
·         -Nažalost, kontakt podatke regionalnih kancelarija nije moguće saznati na sajtu  Saveta, pa ćeš o tome morati da se raspitaš telefonom.
KRAJ CITATA

Da vidimo šta kaže izveštaj pokrajinskog ombudsmana kako ste „realizovali program kulturne autonomije“.

OBLAST KULTURE

POČETAK CITATA
Predstavke iz oblasti kulture, koje su bile upućene Pokrajinskom ombudsmanu u ovom izveštajnom periodu, umnogome su bile upućene zbog netransparentnosti i načina raspodele sredstava namenjenih  (su)finasiranju projekata u oblasti kulture, koja su se iz budžeta jedinica lokalnih samouprava dodelјivala putem javnih konkursa. 
To što Pokrajinski ombudsman svake godine primi nekoliko predstavki zbog načina raspodele sredstava koja se iz budžeta jedinica lokalne samouprave, AP Vojvodine ili Republike Srbije dodelјuju za (su)finasiranje projekata iz oblasti kulture, ukazuje na to da u postupku dodele tih sredstava postoje manjkavosti koje podrazumevaju, pre svega, to što subjekti koji dodelјuju novčana sredstva ne čine dovolјno da oni koji za njih konkurišu budu u potrebnoj meri, na jasan način, upoznati s kriterijumima i postupkom za dodelu sredstava po javnom konkursu, kao i s načinima zaštite svojih prava. 
Takođe, iz godine u godinu, kao problem se javlјa i nepoznavanje obaveza nadležnih organa, propisanih zakonom kojim se regulišu rad i ovlašćenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a posledica toga jeste da nije obezbeđena participacija nacionalnih saveta u tim postupcima
KRAJ CITATA

OBLAST OBRAZOVANјA

POČETAK CITATA
Institucija Pokrajinskog ombudsmana sprovela je istraživanje „Vojvođanski učenici o diskriminaciji”, koje je pokazalo da među učenicima, srednjoškolcima različite nacionalne/etničke pripadnosti postoji velika socijalna distanca. 
Ta distanca je umnogome uslovlјena odsustvom komunikacije između učenika različite nacionalnosti, koja je, opet, uzrokovana nepoznavanjem jezika– i srpskog jezika kao službenog, ali i jezika koji su dominantno prisutni u određenim lokalnim sredinama, odnosno jezika koji su pored srpskog takođe u službenoj upotrebi. 
Uočlјivo je to da ne postoji dovolјno kvalitetan društveni odnos između učenika različite nacionalnosti, ni unutar škole, niti van nje. 
Stavovi kojima se ispitivao ovaj aspekt pokazali su da se vršnjačke grupe međusobno odvajaju uglavnom zbog jezika kojim govore, a na taj način i prema nacionalnoj/etničkoj  pripadnosti. 
Četvrtina ispitanika koja se izjasnila da je lično bila diskriminisana, smatra da se to dogodilo upravo zbog jezika i nacionalne pripadnosti. 
U Republici Srbiji omogućeno je obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina na maternjem  jeziku ‒ i to na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja. 
Međutim, kvalitetno učenje i znanje zvaničnog  jezika  Republike Srbije nikako ne sme biti dovedeno u pitanje. 
Veliki broj pripadnika nacionalnih manjina nema mogućnost da se integriše u sistem (društveni, obrazovni, radni, politički) zbog  nepoznavanja srpskog jezika i odlučuje se da se školuje i radi u inostranstvu. 
Rešenje ovog problema treba  tražiti u promeni metodike nastave srpskog jezika kao nematernjeg, jer se trenutno taj predmet ne izučava na odgovarajući način i ne daje očekivane rezultate. 
Paradoksalno zvuči činjenica da je u AP Vojvodini moguć upis učenika u bilingvalna odelјenja ‒ na engleskom, nemačkom, francuskom i nemačkom jeziku, a  da ne postoje takva odelјenja npr. na mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom ili na drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi na teritoriji određene jedinice lokalne samouprave. 
Pokrajinski  ombudsman je više puta ukazivao na potrebu pokretanja rasprava o mogućnostima uvođenja  bilingvalnih odelјenja na srpskom jeziku i jednom od jezika nacionalnih manjina (po uzoru na bilingvalna  odelјenja koja već postoje u AP Vojvodini), prvenstveno misleći na decu iz mešovitih brakova koja  imaju dva maternja jezika i kojima je u postojećem sistemu onemogućeno da pohađaju nastavu na oba  maternja jezika.
KRAJ CITATA

Ako budemo otvarali još „delića“ kada je upitanju obrazovanje daćiće se do neverovatnih saznanja,o kojima sam/smo delimično već  pisali.Za sada će mo ih samo delimično nabrojati:

       -Zloupotreba  afirmativnih mera pri  upisa romske dece
        -Kršenje ustava R.Srbije
        -Sve manje učenika u školskim    klupama
       -Nepostoje zakonski uslovi za-  odvijanje nastave -romski jezik sa      elementima  nacionalne kulture-  takođe i ovde je usve manje dece
        -Pravna nesigurnost
        -Neprimenjivanje primarnih zakona      itd...
·         -Nepostojanje osnovnih podataka o romskoj zajednici kao polazišna        osnova

      Pratiti i informisati se o radu institucija

Pitam/mo vas, koje institucije i šta su uradile iste?ako misliš maestro „PIKASO“ na institucije koje su :ispolitizirane,urušene,sistem vrednosti takođe urušen,na institucije koje su manipulisali mene/nas, na institucije koje su iznosile apsolutno sve fringirane podatke i neistine,na institucije koje su radile isključivo po nalogu političkih partija,na institucije koje su delile pakete i po jednu patiku pred izbore bilo koje vrste,na institucije koje su davali pare da se glasa za određene političke partije,institucije koje su postavile svoje  političke poslušnike itd... e maestro „PIKASO“ kod takvih kvazi  institucija ja/mi se neinformišemo,zašto se neinformišemo.
Izuzetno dobro mi/nam  je poznat način i sistem njihovog ili bolje reći tvoga rada u okviru N.S.R.N.M. i vladine (AP Vojvodine) kancelarijeza inkluziju Roma.
Izveštaji republičkog i pokrajinskog nezavino regulativnog tela (ombudsmana),jasno i nedvosmisleno pratili su vaš rad i to dostavili javnosti na uvid.S,obzirom da do sada nisam/smo insuirali niti jedno slovo u pisanju o izborima za N.S.R.N.M. i o institucijama koje su bile zadužene da vode i predstavljaju romsku zajednicu, evo adrese sajta gde se sve može proveriti šta ste radili i na koji način ste radili, a naravno da postoje i drugi izveštaji koji još i u negativnijem kontekstu pišu o neradu romskih institucija ili „kvazi romskih dušebrižnika“.
                                                                       
Mediji skloni da prate afere

Možda i jesu ! ali suštinsko je pitanje,zašto ste pravili afere,dali su krivi oni koji izveštavaju ili oni koje prave afere?ostavite floskulu „svi su krivi sem mene/nas“.ODGOVORNI STE I TAČKA!!! 
Za deset godina si stigao kao direktor kancelarije i član N.S.R.N.M. da uradiš deo nabrojanih činjenica koje sam/smo  naveli, nedozvoljavam/mo  ti više da iznosiš neistine ili laži, ili da manipulišeš sa  mnom/nama,prisili će mo te (zakonom dozvoljenim         sredstvima) i sve oko tebe,kao i tvoje političke nalogodavce da povučeš  KOMPLETNU LISTU za izbore N.S.R.N.M.

Za izbore N.S.R.N.M. slogan liste NAŠA ROMSKA LISTA-DUŠKO JOVANOVIĆ

-      DELA A NE PRAZNE PRIČE! I
Ovo su vaša dela,koje sam/smo  samo delimično pobrojali, NEMOŽETE NAS VIŠE LAGATI !

-      TI SE PITAŠ!
Ko se pita? Pitaju se tvoje POLITIČKI NALOGODAVCI, što si  i sam PRIZNAO „PIKASO“
Nepada tebi na pamet da pitaš bilo koga!

-       SADA JE TVOJE VREME!
Čije vreme „PIKASO“ ? siguran/smo da je vreme da ti (nemislim/mo na tebe lično) ali NEIZOSTAVNO MORA ODGOVARATI INSTITUCIJE KOJE SI PREDSTAVLJAO,a samim tim I TI LIČNO.

-      IZAĐI NA IZBORE,PODRŽI ONE KOJI VREDE,PRUŽI ŠANSU TVOJOJ DECI!
Ko vredi ? sigurno ne dosadašnji nosioci javnih funkcija (koji  su predstavljali romsku zajednica), a tu spada i maestro „PIKASO“.

Kada su u pitanju naša deca  
maestro „PIKASO“ apsolutno nemaš pravo da ih pominješ iz JASNOG RAZLOGA,UPRAVO PUTEM NAŠE DECE SI:
MANIPULISAO,VARAO,LAŽIRAO,KRŠIO USTAV,ZLOUPOTREBLJAVAO POZICIJE NA KOIM SI BIO U OKVIRU INSTITUCIJA, SAMIM TIME I NAŠU DECU SI ZLOUPOTREBLJAVAO.
Nediraj ono što je svakome roditelju najsvetije!
Za deset godina si stigao kao direktor kancelarije i član N.S.R.N.M. da uradiš deo nabrojanih činjenica koje sam/smo  naveli, nedozvoljavam/mo  ti više da iznosiš neistine ili laži, ili da manipulišeš sa  mnom/nama,prisili će mo te (zakonom dozvoljenim sredstvima) i sve oko tebe,kao i tvoje političke nalogodavce da povučeš  KOMPLETNU LISTU za izbore N.S.R.N.M.

Gde se može pronaći ovo o čemo ja/mi pišemo,naprosto neka vam se nađe za svaki slučaj:www.ombudsman.rs

nastavi će se!                                                                      autor teksta
Nebojša Vladisavljević