Translate

28. 12. 2014.

KVALITETNO OBRAZOVANјE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANјINA NA MATERNјEM JEZIKU JE U INTERESU CELOG DRUŠTVA
КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НА МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ ЈЕ У ИНТЕРЕСУ ЦЕЛОГ ДРУШТВА

среда, 22. октобар 2014.

Како унапредити образовни систем и обезбедити припадницима националних мањина да након завршетка школовања имају функционално знање српског језика и самим тим једнаке шансе у друштву, била је једна од тема састанка који је одржан у просторијама Заштитника грађана, на коме су били представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и Канцеларије за људска и мањинска права Владе РС.

Заменик заштитника грађана Роберт Сепи је истакао да због одлагања решавања проблема; значајан број припадника националних мањина након завршеног школовања не знају српски језик или га не знају не довољно добро. То је препрека њиховој интеграцији у српско друштво и отвара простор за сегрегацију. Заштитник грађана је 2010. године упутио Министарству Мишљење са превентивним препорукама за унапређее квалитета наставе. Циљ препорука је да ученици, припадници националних мањина, по завршетку школовања имају активно знање српског језика, а ученици српске националности да имају знање језика националне мањине, као језика друштвене средине, рекао је Сепи и додао да те препоруке нису извршене.

Помоћница министра просвете Зорана Лужанин најавила је формирање радне групе која ће се бавити развојем стандарда за учење српског језика као нематерњег, као и развојем образовања на језицима националних мањина у складу са Стратегијом развоја и унапређења образовања.

Помоћница покрајинског секретара Љубица Срђанов рекла је да тај секретаријат на проблеме у образовању указује надлежном министарству годинама. Она је додала да је уочено да се деца школују на српском језику, а не на матерњем језику, имајући у виду касније могућности за образовање, односно непостојање образовних профила на матерњем језику.

Представници Канцеларије изнели су информације о проблемима примене афирмативних мера приликом уписа ученика ромске националности и скренули пажњу на значај решавања проблема непознавања српског језика посебно код ромске деце која живе у неформалним насељима и деце која су са родитељима враћена по основу Споразума о реадмисији.
KVALITETNO OBRAZOVANјE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANјINA NA MATERNјEM JEZIKU JE U INTERESU CELOG DRUŠTVA

sreda, 22. oktobar 2014.

Kako unaprediti obrazovni sistem i obezbediti pripadnicima nacionalnih manjina da nakon završetka školovanja imaju funkcionalno znanje srpskog jezika i samim tim jednake šanse u društvu, bila je jedna od tema sastanka koji je održan u prostorijama Zaštitnika građana, na kome su bili predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice i Kancelarije za lјudska i manjinska prava Vlade RS.

Zamenik zaštitnika građana Robert Sepi je istakao da zbog odlaganja rešavanja problema; značajan broj pripadnika nacionalnih manjina nakon završenog školovanja ne znaju srpski jezik ili ga ne znaju ne dovolјno dobro. To je prepreka njihovoj integraciji u srpsko društvo i otvara prostor za segregaciju. Zaštitnik građana je 2010. godine uputio Ministarstvu Mišlјenje sa preventivnim preporukama za unapređee kvaliteta nastave. Cilј preporuka je da učenici, pripadnici nacionalnih manjina, po završetku školovanja imaju aktivno znanje srpskog jezika, a učenici srpske nacionalnosti da imaju znanje jezika nacionalne manjine, kao jezika društvene sredine, rekao je Sepi i dodao da te preporuke nisu izvršene.

Pomoćnica ministra prosvete Zorana Lužanin najavila je formiranje radne grupe koja će se baviti razvojem standarda za učenje srpskog jezika kao nematernjeg, kao i razvojem obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina u skladu sa Strategijom razvoja i unapređenja obrazovanja.
Pomoćnica pokrajinskog sekretara Ljubica Srđanov rekla je da taj sekretarijat na probleme u obrazovanju ukazuje nadležnom ministarstvu godinama. Ona je dodala da je uočeno da se deca školuju na srpskom jeziku, a ne na maternjem jeziku, imajući u vidu kasnije mogućnosti za obrazovanje, odnosno nepostojanje obrazovnih profila na maternjem jeziku.

Predstavnici Kancelarije izneli su informacije o problemima primene afirmativnih mera prilikom upisa učenika romske nacionalnosti i skrenuli pažnju na značaj rešavanja problema nepoznavanja srpskog jezika posebno kod romske dece koja žive u neformalnim naselјima i dece koja su sa roditelјima vraćena po osnovu Sporazuma o readmisiji.


Nema komentara:

Objavi komentar