Translate

19. 12. 2014.

Visoka škola iz Trstenika ne postupa po presudama Upravnog sudaVisoka škola iz Trstenika ne postupa po presudama Upravnog suda

Na osnovu člana 138. stav 1. Ustava Republike Srbije  i člana 31. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana , u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Visoke tehničke mašinske škole strukovnih studija Trstenik, u postupku po pritužbi M. S. iz  Trstenika, Zaštitnik građana 

U T V R Đ U J E

Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija Trstenik nije postupila po obavezujućim primedbama i pravnim shvatanjima Upravnog suda, prilikom odlučivanja po žalbi u ponovnom postupku, čime je načinila propust u radu na štetu prava  podnosioca pritužbe.

Na osnovu Ustavom i zakonom propisanih ovlašćenja, Zaštitnik građana upućuje Visokoj tehničkoj mašinskoj školi strukovnih studija Trstenik

P R E P O R U K U

Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija Trstenik postupiće u skladu sa presudama Upravnog suda, Odelјenja u Kragujevcu I-1 U 756/12 od 8. novembra 2012. godine i I-3 U 8413/13 od 13. novembra 2014. godine, tako što će
•       otkloniti povrede pravila postupka na koje je ukazano presudama,
•       doneti novo na zakonu zasnovano rešenje,
•       a u postupku odlučivanja će se u potpunosti pridržavati pravnih shvatanja i primedbi Upravnog suda iznetih u presudama.


Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija Trstenik obavestiće Zaštitnika građana, u roku od 60 dana od dana prijema ovog akta, o postupanju po preporukama, uz dostavlјanje dokaza o postupanju.


strana 2

Razlozi:

Zaštitnik građana primio je pritužbu M. S. iz Trstenika, kojom je ukazano na nepostupanje Visoke tehničke mašinske škole strukovnih studija Trstenik (u dalјem tekstu: Škola) po presudi Upravnog suda, Odelјenja u Kragujevcu I-1 U 756/12 od 8. 11. 2012. godine.

Zaštitnik građana sproveo je postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Škole, pa  je na osnovu pritužbe M. S., izjašnjenja Škole br. 44/2013-01 od 07. 02. 2013. god. i 187/2013-01 od 14. 05. 2013. godine, dokumentacije koju su ovom organu dostavili pritužilac i Škola i podataka dobijenih na sastanku Zaštitnika građana sa predstavnicima Škole i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, održanom 24. 04. 2013. godine, utvrdio sledeće činjenično stanje:

Rešenjem direktora Škole broj 609/2011-01 od 06. 12. 2011. godine tužiocu je prestao status studenta. Žalbu koju je pritužilac podneo odbio je drugostepeni organ – Savet Škole, nakon čega je pritužilac podneo tužbu Upravnom sudu. Sud je presudom I-1 U 756/12 od 8. 11. 2012. godine uvažio tužbu, poništio odluku Škole i predmet vratio nadležnom organu na ponovno odlučivanje.

Upravni sud našao je da je ožalbenu odluku doneo Savet Škole na sednici, kao kolegijalni organ, o čemu, međutim, ne postoji zapisnik o većanju i glasanju, što predstavlјa povredu pravila postupka koja je od uticaja na odlučivanje u ovoj pravnoj stvari. Pored navedenog, Upravni sud je utvrdio da iz odredbi Zakona o visokom obrazovanju  i Statuta Škole na kojima su svoje odluke zasnovali direktor i Savet Škole ne proizilazi da se nevraćanje dokumenata smatra ispisom iz škole. Zbog toga je Sud stao na stanovište da se dati razlozi ne mogu prihvatiti pa je učinjena povreda pravila postupka, zbog čega je osporeno rešenje nezakonito.

Savet Škole doneo je, u ponovlјenom postupku, odluku broj 174/2013-01 od 9. maja 2013. godine, kojom je ponovo odbijena žalba pritužioca kao neosnovana. Obrazlažući odluku, Savet je izneo stav da "Sud nije uzeo u obzir činjenicu da Savet ne može da donese drugačiju odluku po žalbi M. S.", navodeći pri tom očekivane posledice eventualne takve odluke. Savet je, ceneći prvostepenu odluku našao da „pozivanje prvostepenog organa pri odlučivanju na odredbe člana 94. stav 1. tačka 1 Zakona o visokom obrazovanju i člana 75. stav 1. tačka 1. Statuta Škole nije pogrešno. Tačno je da iz ovih odredbi ne proizilazi da se nevraćanje dokumenta smatra ispisivanjem sa studija, ali proizilazi da se podizanje dokumenata smatra ispisivanjem sa studija, a nesporno je utvrđeno da je to M. S. učinio posredstvom svoje sestre i da je znao da je dokumentacija podignuta u njegovo ime i za njegov račun, za šta sud u spisima ima izjave svedoka.“. U odluci Saveta Škole, navodi se i to da je istina da pritužilac nije podneo pismeni zahtev za ispis iz Škole, ali je on „pismeno opomenut da će se smatrati da je on to učinio ako u ostavlјenom roku ne vrati preuzetu dokumentaciju“. Nepostupanje po usmenim i pismenim opomenama, predstavlјa „konkludentnu radnju, na osnovu koje se sa sigurnošću može  ustanoviti postojanje pravno relevantne volјe da žalilac ne želi da upiše godinu studija, jer je nesporno utvrđeno da je dokumentacija podignuta sa znanjem žalioca i da se dokumentacija nalazi kod njega.“

Upravni sud  je  presudom od 13. novembra 2014. godine ponovo poništio odluku Saveta Škole i predmet vratio nadležnom organu na ponovno odlučivanje, upozoravajući 
______________________

strana 3

istovremeno tuženi organ da je, prilikom ponovnog odlučivanja, vezan pravnim shvatanjem i primedbama suda u pogledu postupka.

* * *
Prilikom utvrđivanja propusta, Zaštitnik građana rukovodio se odredbama Ustava Republike Srbije, Zakona o upravnim sporovima  i Zakona o visokom obrazovanju.
Ustavom Republike Srbije, članom 145. propisano je da su sudske odluke obavezne za sve i ne mogu biti predmet vansudske kontrole.
Prema članu 7. Zakona o upravnim sporovima, presuda doneta u upravnom sporu je obavezujuća.
Članom 69. Zakona o upravnim sporovima propisano je da kada sud poništi akt protiv koga je bio pokrenut upravni spor, predmet se vraća u stanje ponovnog rešavanja po žalbi, odnosno stanje ponovnog rešavanja po zahtevu stranke u prvostepenom postupku, ako je žalba bila zakonom isklјučena (stanje pre nego što je poništeni akt donet). Ako prema prirodi stvari u kojoj je nastao upravni spor treba umesto poništenog upravnog akta doneti drugi, nadležni organ je dužan da taj akt donese bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavlјanja presude, pri čemu je nadležni organ vezan pravnim shvatanjem suda, kao i primedbama suda u pogledu postupka.
Zakonom o visokom obrazovanju, članom 94. predviđeni su slučajevi kada prestaje status studenta. Status studenta prestaje u slučaju ispisivanja sa studija, završetka studija, neupisivanja školske godine, kada ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa i u slučaju izricanja disciplinske mere isklјučenja sa studija na visokoškolskoj ustanovi. Isti slučajevi prestanka statusa studenta predviđeni su i članom 75. Statuta Visoke tehničke mašinske škole strukovnih studija Trstenik.

* * *
Organi javne vlasti posebno moraju voditi računa da odluke koje se tiču prava, obaveza ili na zakonu zasnovanih interesa građana imaju osnov u zakonu i da njihov sadržaj bude usklađen sa zakonom.
Odgovor organa vlasti na ponašanje građana koje nije u dobroj veri, naročito kada određeno pitanje nije regulisano propisima, mora biti zasnovan u okvirima pozitivno-pravnih propisa i lišen subjektivnosti.
Zakonom je propisano da su organi uprave, prilikom ponovnog odlučivanja o pravima, obavezama i interesima građana, vezani pravnim shvatanjima i primedbama nadležnog suda. Ova zakonom propisana obaveza organa uprave ne dozvolјava polemisanje sa sudskom odlukom, već zahteva da organ uprave u punoj meri postupi u skladu sa pravnim shvatanjem suda i otkloni sve propuste na koje je sud primedbama ukazao. Drugačije postupanje nije zakonito, predstavlјa akt loše uprave i otežava, a može i da onemogući zaštitu prava i interesa građana.

strana 4

Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija Trstenik nije postupila po obavezujućim primedbama i pravnim shvatanjima Upravnog suda, prilikom odlučivanja po žalbi u ponovnom postupku. Naprotiv, ona je - kroz novu drugostepenu odluku Saveta Škole - polemisala sa pravnim shvatanjem Suda i bavila se činjenicama koje "Sud nije uzeo u obzir". Posledica takvog postupanja je činjenica da je Upravni sud ponovo poništio drugostepeno rešenje, a pitanje statusa pritužioca u visokoškolskoj ustanovi i dalјe nije rešeno.
Kako je Upravni sud presudom od 13. novembra 2014. godine, ponovo poništio odluku Saveta Škole i predmet vratio nadležnom organu na ponovno odlučivanje, Zaštitnik građana smatra da Škola može otkloniti učinjeni propust, tako što će Savet Škole u ponovnom drugostepenom postupku, postupati u skladu sa primedbama i obavezujućim pravnim shvatanjima u presudama Upravnog suda, Odelјenja u Kragujevcu I-1 U 756/12 od 8. novembra 2012. godine i I-3 U 8413/13 od 13. novembra 2014. godine.
Na osnovu svih utvrđenih činjenica i okolnosti, Zaštitnik građana je utvrdio propust u radu Visoke tehničke mašinske škole strukovnih studija Trstenik na štetu pritužioca M. S. i saglasno članu 31 stav 2. Zakona o Zaštitniku građana, uputio organu uprave preporuku radi otklanjanja uočenih nedostataka u radu, kao i u cilјu unapređenja rada i sprečavanja sličnih propusta u budućnosti.

POMOĆNICA GENERALNOG SEKRETARA
Nataša Jović
Dostaviti :

-       Visokoj tehničkoj mašinskoj školi strukovnih studija Trstenik
-       Podnosiocu  pritužbe
-        Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 

                          


Nema komentara:

Objavi komentar